اطلاعات تماس مدیران

 

مدیر عامل

دکتر محمدرضا فرقانی

شماره تلفن :

66801075-83

شماره فکس :

66801064

معاونت مالی و اقتصادی

آقای محمد کاملان خباز

شماره تلفن :

66801075-83 (114)

شماره فکس :

66801064

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

دکتر فرزاد خلفی

شماره تلفن :

66801075-83 (517)

شماره فکس :

66801064

مدیر مالی

آقای عماد همایون پور

شماره تلفن :

66801075-83 (114)

شماره فکس :

66808454

معاونت تولید و بهره برداری - مسئول فنی

دکتر لیلا نمازی

شماره تلفن :

66801075-83 (110)

شماره فکس :

66808454

مدیر اداری و منابع انسانی

 

 

شماره تلفن :

66801075-83 (109)

شماره فکس :

66808454

مدیر برنامه ریزی و انبارها

آقای علی مرشدی

شماره تلفن :

66801075-83 (116)

شماره فکس :

66808454

سرپرست بازاریابی و فروش - صادرات

خانم فاطمه محمودی

شماره تلفن :

66801075-83

شماره فکس :

66808454

سرپرست مدیریت بازرگانی

خانم عاطفه براتی  

شماره تلفن

66801075-83 (517)

شماره فکس :

66808454

سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی

آقای مسعود عیسی زاده

 

شماره تلفن :

66801075-83 (114)

شماره فکس :

66808454

سرپرست مدیریت فنی و مهندسی

آقای داوود خدابنده لو

 

شماره تلفن :

66801075-83 (258)

شماره فکس :

66808454

مشاور مدیر عامل در امور بازرسی

آقای علی دمیرچی لو

شماره تلفن

66801075-83

شماره فکس :

66808454

مدیر حراست

دکتر مهدی فتاحی دارنی

شماره تلفن :

66801075-83 (272)

شماره فکس :

66808454

مدیر حقوقی خانم مهسا مهرآئین

شماره تلفن

66801075-83 (331)

شماره فکس :

66808454

مدیر تحقیقات و توسعه

دکتر مائده قاسمی تبار

شماره تلفن

66801075-83 (277)

شماره فکس :

66808454

مدیر بایوتکنولوژی

دکتر نگار محسنی عباس آبادی

شماره تلفن :

66801075-83 (309)

شماره فکس :

66808454

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

دکتر هاله بخشنده

شماره تلفن

66801075-83 (295)

شماره فکس :

66808454

مدیر تولید جامدات

دکتر هدیه کامیاب

شماره تلفن

66801075-83 (287)

شماره فکس :

66808454

مدیر تولید فرآورده های تزریقی

دکتر فرناز شاهبیک

شماره تلفن

66801075-83 (287)

شماره فکس :

66808454