ترکیب اعضای هیئت مدیره

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیرموظف مدرك تحصیلی
سرمایه گذاری شفادارو 10102784472 محمد رضا فرقانی * عضوهیئت مدیره موظف دكترای تخصصی
داروسازی جابرابن حیان 10100339921 صادق جباری  * رئیس هیئت مدیره غیرموظف دکترای حرفه ای
شرکت صنعتی کیمیدارو 10861824398 محمدکاملان خباز - عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی ارشد
شرکت راموفارمین 10100502354  فرزاد خلفی * عضو هیئت مدیره موظف دکترا
گروه توسعه مالی مهرآیندگان 10101638604 شهرام شاه محمدی  * نایب رییس هیئت مدیره غیرموظف دکترای حرفه ای 

 

سوابق اعضا هیات مدیره شرکت داروسازی اسوه

 

نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
دکترمحمد رضا فرقانی          مدیر عامل و عضو موظف هیاُت مدیره

عضو هیاُت مدیره دانا

عضو هیاُت مدیره

تماد و مدیر عامل و

عضو هیاُت مدیره شرکت داروسازی رامو فارمین

مدیر عامل و عضو موظف هیاُت مدیره 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
دکترصادق جباری                             رئیس هیاُت مدیره (غیر موظف) مدیر عامل شرکت سینادارو  مدیر عامل
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
آقای محمد کاملان خباز                           عضوهیاُت مدیره(موظف) مدیر گروه صنعتی یاپکو معاونت
   


نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
دکترفرزاد خلفی                             عضوهیاُت مدیره (موظف) عضو هیاُت مدیره شرکت ملی فولاد ایران عضو هیاُت مدیره 
   
   
   
 
نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
دکترشهرام شاه محمدی               
              نایب رئیس هیاُت مدیره (غیر موظف) عضو هیاُت مدیره  عضو هیاُت مدیره