ترکیب اعضای هیئت مدیره

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیرموظف مدرك تحصیلی
سرمایه گذاری شفادارو 10102784472 مهدی بخشایش * عضوهیئت مدیره موظف دكترای تخصصی
داروسازی جابرابن حیان 10100339921 صادق جباری  * رئیس هیئت مدیره غیرموظف دکترای حرفه ای
شرکت صنعتی کیمیدارو 10861824398 محمدکاملان خباز - عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی ارشد
شرکت راموفارمین 10100502354  فرزاد خلفی * عضو هیئت مدیره موظف دکترا
گروه توسعه مالی مهرآیندگان 10101638604 شهرام شاه محمدی  * نایب رییس هیئت مدیره غیرموظف دکترای حرفه ای 

 

سوابق اعضا هیات مدیره شرکت داروسازی اسوه

 

نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
دکتر مهدی بخشایش            عضوهیئت مدیره
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
دکترصادق جباری                             رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
آقای محمد کاملان خباز                           عضوهیئت مدیره(موظف)
 
   


نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
دکترفرزاد خلفی                             عضوهیئت مدیره (موظف)
 
   
   
   
 
نام نماینده شخص حقوقی سمت سابقه فعالیت سمت
دکترشهرام شاه محمدی               
              نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)