ويتامين K1(فیتونادیون) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

ويتامين K1(فیتونادیون)

ويتامين K1 جهت جذب از دستگاه گوارش نيازمند وجود صفرا است. شروع اثر آن پس از يك يا دو ساعت اتفاق مي افتد و مستقل از دوز است.