اسوه پويتين® (اريتروپويتين آلفا) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسوه پويتين® (اريتروپويتين آلفا)

مناسب برای برخی از افراد مبتلا به نارسایی كلیه، بیماران تحت دیالیز و نیز سایر بیماران دچار كمبود اریتروپویتین

سيتوگان® (مايكوفنولات مفتيل) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

سيتوگان® (مايكوفنولات مفتيل)

پیشگیری از دفع عضو در بیماران