برنامه راهبردی

براساس چشم انداز، مأموریت، رسالت و ارزشهای بنیادی حاكم بر شركت، برنامه راهبردی شركت داروسازی اسوه شامل محورهای زیر است:

 

 • اهداف كیفی:

  با توجه به محدودیتهای اصلی شركت در مسیر رشد و تعالی، در این برنامه سه هدف كیفی به شرح زیر پیگیری می شوند:

  • ضرورت برونگرائی و تنظیم رفتار سازمان براساس تحولات محیطی
  • ضرورت رشد منسجم و سازگار بخشهای درونی
  • ضرورت بهینه سازی تركیب منابع
 • اهداف كمی:

  انتظار می رود با اجرای برنامه تهیه شده، ضمن رعایت حقوق همه ذینفعان سازمان به رشد متوسط سالانه برابر 4/24 درصد نائل شود. این رشد را رشدی با ثبات می‌دانیم چرا كه اجرای آن می تواند مرحله دیگری از برنامه ریزی راهبردی برای رشد و توسعه سازمان را هموارتر كند.

 • راهبردهای كلیدی:

  این برنامه با تأثیرپذیری از اهداف كیفی تعیین شده، بر منطق رشد و توسعه درون زا استوار است كه در آن سه راهبرد اصلی شركت برای رشد عبارتند از:

  • رشد از طریق بسط بازار (افزایش فروش)
  • رشد از طریق تعمیق بازار (افزایش حاشیه سود)
  • رشد از طریق منابع داخلی (افزایش سرمایه)