رتليز® (رتپلاز) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

رتليز® (رتپلاز)

رتپلاز یك پپتید فعال‌كننده پلاسمینوژن بافتی نوتركیب است كه پلاسمینوژن اندوژن را به پلاسمین تبدیل می‌كند.

نيتيزينون مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

نيتيزينون

مصرف درتيروزينمياي ارثي تيپ I

ويتامين A مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

ويتامين A

ويتامين محلول در چربي

ويتامين K1(فیتونادیون) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

ويتامين K1(فیتونادیون)

ويتامين K1 جهت جذب از دستگاه گوارش نيازمند وجود صفرا است. شروع اثر آن پس از يك يا دو ساعت اتفاق مي افتد و مستقل از دوز است.