آرومستان® (اگزمستان) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

آرومستان® (اگزمستان)

مؤثر در درمان و كنترل: سرطان پيشرفته پستان در سنين يائسگي.

ارلووا® (ارلوتينيب) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

ارلووا® (ارلوتينيب)

ضد سرطان از دسته مهار كننده هاي تيروزين كيناز

ازتیکول® (ازتیمایب) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

ازتیکول® (ازتیمایب)

پایین آوردنده ی کلسترول تام و LDL در بیمارانی که هایپروکلسترولمی اولیه یا خانوادگی دارند

اسالوپرام® (سیتالوپرام) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسالوپرام® (سیتالوپرام)

موثر در درمان افسردگی ماژور، حملات پانیك، اختلالات وسواسی، ترس از اجتماع، پرخوری عصبی و اختلال استرسی پس ترومایی (PTSD).

اُسلودا® (كپسيتابين) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اُسلودا® (كپسيتابين)

مؤثر در درمان و كنترل: سرطان متاستاتيك پستان مقاوم به درمان، سرطان كولوركتال.

اُسليت® (استيل سيستئين) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اُسليت® (استيل سيستئين)

به عنوان موكولیتیك در درمان كمكی بسیاری از بیماریهای تنفسی كه با افزایش ترشحات غلیظ مجاری تنفسی همراه است، استفاده می گردد.

اسورال® (دفراسيروكس) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسورال® (دفراسيروكس)

داروی خوراكی برای درمان تجمع آهن در بدن

اسوه پويتين® (اريتروپويتين آلفا) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسوه پويتين® (اريتروپويتين آلفا)

مناسب برای برخی از افراد مبتلا به نارسایی كلیه، بیماران تحت دیالیز و نیز سایر بیماران دچار كمبود اریتروپویتین