اسورال® (دفراسيروكس) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسورال® (دفراسيروكس)

داروی خوراكی برای درمان تجمع آهن در بدن

اسويكس® (كلوپيدوگرل) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسويكس® (كلوپيدوگرل)

جایگزین آسپرین بصورت پروفیلاکسی در بیماران با خطر حوادث ترومبوامبولیک همچون سکته قلبی، مغزی و بیماری عروق محیطی

اسویمر ® (گلاتیرامر استات) دوز 40 میلیگرم مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسویمر ® (گلاتیرامر استات) دوز 40 میلیگرم

تعدیل کننده پاسخ سیستم ایمنی، عامل درمانی Multiple sclerosis

بوتكريل® (بوسنتان) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

بوتكريل® (بوسنتان)

كاهنده فشار خون ریوی، آنتاگونیست رسپتور اندوتلین

سيتوگان® (مايكوفنولات مفتيل) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

سيتوگان® (مايكوفنولات مفتيل)

پیشگیری از دفع عضو در بیماران

فينگوليد® (فينگوليمد) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

فينگوليد® (فينگوليمد)

درمان فرم عودكننده بیماری مولتیپل اسكلروزیس (ام.اس)