اسوه پويتين® (اريتروپويتين آلفا) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسوه پويتين® (اريتروپويتين آلفا)

مناسب برای برخی از افراد مبتلا به نارسایی كلیه، بیماران تحت دیالیز و نیز سایر بیماران دچار كمبود اریتروپویتین

اسویمر ® (گلاتیرامر استات) دوز 40 میلیگرم مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسویمر ® (گلاتیرامر استات) دوز 40 میلیگرم

تعدیل کننده پاسخ سیستم ایمنی، عامل درمانی Multiple sclerosis

اسويمر® (گلاتیرامر استات) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسويمر® (گلاتیرامر استات)

کاهش فرکانس عود در بیماران RRMS ، شامل بیمارانی که اولین اپیزود بالینی MS را تجربه کرده اند و کسانی که نتایج MRI آنها بیماری MS را تأیید کرده است.

انوكساپارين مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

انوكساپارين

انوكساپارین باعث تشدید اثرات آنتی ترومبین III روی فاكتور Xa  انعقادی می گردد.

رتليز® (رتپلاز) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

رتليز® (رتپلاز)

رتپلاز یك پپتید فعال‌كننده پلاسمینوژن بافتی نوتركیب است كه پلاسمینوژن اندوژن را به پلاسمین تبدیل می‌كند.