چشم انداز، مأموریت و ارزشها

 

مقدمه:

تحولات سریع محیطی در دهه گذشته همچون تغییرات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی علاوه بر پیامدهای مثبت، عرصه فعالیت بسیاری از شركتهای داروسازی را دستخوش چالشهای عمیق و دامنه داری نموده است كه عبور از آنها و دستیابی به افقهای نوینی از موفقیت در این شركتها مستلزم برنامه ریزی بلندمدت، راهبردی و بازتدوین چشم انداز، مأموریت و ارزشهای بنیادی حاكم بر فعالیت آنهاست.

 

با باور به اصل كلی تغییر و ضرورت آمادگی برای همراهی با تغییر، هیأت مدیره و مدیریت ارشد شركت داروسازی اسوه، تدوین استراتژی رقابتی شامل ترسیم چشم انداز، تدوین بیانیه مأموریت، تدقیق و تأكید بر ارزشها و فلسفه وجودی شركت و تعیین راهبردها و سیاستهای كلی حاكم بر فعالیتهای شركت را در دستور كار خود قرار داده و با كمك و همراهی بی دریغ مدیران و كارشناسان بخشهای مختلف شركت و استفاده از خدمات مشاور بیرونی، موفق به طراحی برنامه استراتژیك شركت گردید.

 

آنچه در این سند ارائه شده است، چكیده ای از برنامه راهبردی شركت مشتمل بر چشم انداز، مأموریت، ارزشهای حاكم بر شركت، اهداف كیفی و كمی و راهبردهای اصلی در دستیابی به اهداف شركت است كه به منظور اطلاع رسانی شفاف به همه ذینفع های سازمان منتشر و در دسترس قرار گرفته است.

 

چشم انداز شركت

«اسوه‌گی» در بین شركت های داروسازی، چشم انداز مورد توافق مدیران و كاركنان شركت داروسازی اسوه است به گونه ای كه نام اسوه نشانه ای از بصیرت، دانایی، ذكاوت و هوش سرشار ایرانی در تأمین نیازهای دارویی جامعه و الگویی از تعهد، تخصص و هماهنگی در پاسداری از منافع همه ذینفعان سازمان باشد.

با تدوین و اجرای برنامه استراتژیك شركت براین باوریم كه آنچه نسلهای قبل از ما در اسوه كاشته اند، اینك در حال باروری است و نام داروسازی اسوه باید یادآور هیجان، غرور و اشتیاق در صنعت داروسازی كشور و پاسداشت زحمات بی دریغی باشد كه نسل به نسل در اسوه جاری و ساری بوده است.

ما براین باوریم كه اسوه باید الگویی موفق از تلفیق تعهد و تخصص در مسیر نوآوری و همراهی با تغییر باشد. بنابراین برای چشم انداز خود شعاری را سرلوحه قرار داده ایم كه:

 

«تخصص ما تعهد به اسوه‌گی است»

 

رسالت شركت

عشق و اشتیاق به «تخصص در تعهد به اسوه‌گی» در شركت داروسازی اسوه به مثابه نیروی اصلی پیشرفت در فعالیتهای روزمره ما، شالوده رسالت و مأموریت شركت را می سازد. براین شالوده شركتی بنا نهاده شده است كه:

 

  • غایت اجتماعی عمل شركت و توجیه اجتماعی وجود آن و فلسفه اصلی حاكم بر موجودیت آن ارائه سبد نوآورانه ای از داروهای شفابخش در بازارهای داخلی و خارجی مطابق با بالاترین استانداردهای كیفی است.
  • آنچه به ما یكپارچگی بخشیده و امكان وصول به غایت اجتماعی عمل شركت را فراهم می كند. مسئولیت‌پذیری متقابل از صدر تا ذیل شركت است به گونه ای كه ما خود را در ارتقای وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه مسئول می‌دانیم. ما خود را در مقابل تك تك سهامداران فارغ از میزان و نوع سهام آنها، مدیران ارشد و میانی شركت و نیز كارشناسان آن مسئول می‌دانیم. همچنین ما در مقابل تلاش پیشینیان شركت و امید آنها كه پس از ما در اسوه ذینفع خواهند بود مسئول می‌دانیم. در كلامی خلاصه ما مسئولیت‌پذیری در مقابل گذشته، حال و آینده را عنصر اصلی یكپارچگی سازمان در دستیابی به غایت اجتماعی عمل آن دانسته و بر این مسئولیت‌پذیری متعهدیم.
  • آنچه ما را از همه شركتهای داروسازی جدا می‌كند، تأكید ما بر اسوه‌گی در نوآوری و پیشرفت است. شركت اسوه غزال تیزپای صنعت داروسازی كشور در دهه آینده خواهد بود و خود به دست خود آینده باشكوه شركت را در عرصه داروسازی رقم خواهد زد.
  • سیاست اجتماعی و فلسفه وجودی مجموعه اسوه، بودن برای زندگی بخشیدن است. ما هستیم تا علاوه بر هزاران و میلیون‌ها بیماری كه حیات خود را مرهون داروهای ما می‌دانند، با فرهنگ، فرآیندها و سیستمهای كاری خود به زندگی كاركنان و مدیران خود معنا بخشیم و با عدالتی كه در میان ذینفعان و به خصوص سهامداران شركت رعایت می‌كنیم، امید به سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید را زنده نگهداریم.
  • در كلامی نهائی ما هستیم تا مبنایی برای ارزیابی و كنترل تلاشها و برنامه‌ها را در صنعت داروسازی كشور فراهم كنیم. شاهدی بر این مدعا ارزشهایی است كه بر آنها تأكید كرده و برنامه‌ای راهبردی است كه برای پنج سال آینده تدوین كرده و به اجرای آن متعهد شده‌ایم.

 

ارزشهای بنیادی شركت:

ارزشهای بنیادی حاكم بر فعالیتهای شركت عبارتند از:

 

  • عشق به حق حیات: ما به زندگی عشق می ورزیم و برای همه پدیده‌ها حق حیاتی را قائلیم كه در همه فعالیتهای خود بر این حق صحه گذاشته و از آن پاسداری می‌كنیم. ما شركتی هستیم كه براساس ارزش مذكور، رعایت استانداردهای زیست محیطی، رعایت عدالت در روابط با كلیه ذینفعان سازمان، رعایت استانداردهای كیفی و كمی در تولید دارو و رعایت استانداردهای مدیریتی را در طراحی روشها و سیستمهای كاری سرلوحه قرار داده‌ایم.
  • سرآمدی در تغییر: ما زندگی را رود پرهیجان شتابانی می‌دانیم و براین اساس به استقبال تغییر رفته و بر آن پیشی می‌گیریم. اسوه با تغییر در رقابت است و غایت آن سرآمدی در رقابت با تغییر است. اسوه شركت تغییرساز در صنعت داروسازی كشور است.
  • عدالت: ما جهان را در تكاپو و تغییر به سمت عدالت می‌دانیم به گونه‌ای كه همه پدیده‌ها در جایگاه واقعی و شایسته خود قرار گیرند. بر این اساس ما در اسوه، عدالت را پیشه كرده و بالاترین نمود آن را بسترسازی برای توالی شایستگان می‌دانیم. ما هستیم تا بستر را برای شایسته‌تر از خود فارغ از تبعیضات قومی، مذهبی و جنسیتی فراهم كنیم و خود در عدالتی همیشگی غرقه شویم.
  • تخصص: ما تخصص محوریم. «تخصص ما تعهد به اسوه‌گی» است. پاسداری از زندگی، پیشی گرفتن بر تغییر و عدالت‌پروری در اندیشه و عمل ما با عنصر تخصص آمیخته و جاری است. بالاترین نمود عینی تخصص ما تعهدی است كه به نوآوری در منابع، روشها، سازمان و محصولات خود داریم. اسوه به واسطه تخصص به تعهد در اسوه‌گی، غزال كارآفرین در عرصه صنعت داروسازی كشور است.
  • كیفیت: كیفیت، بالاترین شاخص نظارت و ارزیابی ما در تعهد عملی به سایر ارزشهای سازمانی است. ما به كیفیت فعالیتهای خود در عرصه پاسداری از حق زندگی، تغییر و عدالت اهمیت داده و این اهمیت را در حوزه كیفیت رهبری و مدیریت سازمان، كیفیت روشها و سیستمهای كاری و در كیفیت محصولات تولیدی خود به منصه ظهور می‌رسانیم.